Skąd możesz pozyskać środki finansowe na działalność Twojej organizacji studenckiej?

Działalność organizacji studenckich może być dofinansowana z:

 • podziału środków dokonywanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego;
 • środków pozostających w dyspozycji Rektora przeznaczonych na działalność dydaktyczną, czyli tzw. Rezerwa Rektora;
 • dotacji celowych, darowizn i zapisów otrzymanych na działalność kulturalno-artystyczną, sportową i naukową;
 • przychodów z działalności organizacji;
 • środków pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych (dotacja Dziekana);

Podział środków dokonywany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego 

URSS dokonuje podziału środków dwa razy w ciągu roku kalendarzowego w terminach: 

 • do 15 marca: obejmuje okres od stycznia do sierpnia
 • do 15 października: obejmuje okres od września do grudnia

Podział środków następuje pomiędzy organizacje, które złożyły w wyznaczonym terminie sprawozdania merytoryczne i rozliczenia finansowe z otrzymanych w poprzednim półroczu środków oraz wnioski wraz z kosztorysami o dofinansowanie przedsięwzięć na kolejny okres.

Pamiętaj, że sprawozdania oraz wnioski o dofinansowanie należy złożyć odpowiednio w terminach:

 • do 20 stycznia za okres od września do grudnia danego roku
 • do 20 września za okres od stycznia do sierpnia danego roku

Wszystkie informacje znajdziesz w Regulaminie podziału środków na działalność studencką oraz na Facebooku Samorządu Studenckiego przed datą końcową składania wniosków!

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami!

Rezerwa Rektora

Rezerwę stanowią środki pozostające do dyspozycji Rektora, uzgadniane przez Rektora z URSS i URSD. Rezerwa jest przeznaczona na dofinansowania:

 • wyróżniających się przedsięwzięć uczelnianych organizacji,
 • wyróżniających się indywidualnych przedsięwzięć studentów i doktorantów, związanych z ich działalnością naukową, twórczą bądź sportową.

Jak ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z Rezerwy Rektora?

Możesz złożyć pisemny wniosek skierowany do Prorektora ds. kształcenia i studentów.

Swój wniosek zanieś do Centrum Obsługi Studentów (ul. Bankowa 12, 40-007, p. 127, parter). 

UWAGA!
Wnioski przed złożeniem winny być pozytywnie zaopiniowane przez właściwego dziekana oraz Samorząd Studencki wraz z adnotacją o partycypacji finansowej.

Pamiętaj!

Przed zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych, w ramach przyznanych środków, skonsultuj się z osobą odpowiedzialną za ewidencję kosztów na wydziale bądź z Centrum Obsługi Studentów!

Wszystkie zasady wydatkowania środków na działalność studencką znajdziesz tutaj.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.