Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach tworzą wszystkie studentki i studenci naszego Uniwersytetu!

Samorząd Studencki działa przez swoje organy na szczeblu ogólnouczelnianym oraz wydziałowym.

Zacznijmy od samorządu centralnego. 

Organem uchwałodawczym, który wybiera Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, Zarząd, Przewodniczących Komisji Stałych, przedstawicieli studentów w organach i ciałach kolegialnych uczelni, dokonuje podziału środków na działalność studencką oraz wyraża stanowisko studenckie w sprawach związanych z życiem uczelni jest Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (URSS).

W naszej Uczelnianej Radzie zasiadają przedstawiciele z każdego wydziału: wszyscy Przewodniczący Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego oraz delegaci wybrani przez Wydziałowe Rady.

Kolejnymi organami na szczeblu ogólnouczelnianym są Przewodniczący Samorządu Studenckiego oraz Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

W ramach Samorządu Studenckiego działają także Komisje Stałe:

Organem wyborczym Samorządu Studenckiego jest Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego, o której przeczytacie tutaj.

Samorząd Studencki działa też na każdym wydziale!

Organami na szczeblu wydziału są Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego (WRSS), Przewodniczący oraz Zarządy Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego.

Co roku odbywają się wybory do WRSS, w których startować może każdy student wydziału!

Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego reprezentuje studentów przed władzami wydziału, wybiera przedstawicieli studentów do wszelkich ciał kolegialnych działających w wydziale oraz wyraża stanowisko w sprawach związanych z życiem wydziału.

Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania, to świetna przygoda, podczas której poznasz wielu wspaniałych ludzi i zdobędziesz przydatne kompetencje oraz doświadczenie!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.